Zapisz się na spływ!

Liwiec 142

2 lipca 2022r.
Polków Daćbogi - Sowia Góra

AKTUALNOŚCI

Miło jest nam poinformować, że dzięki hojnemu Sponsorowi i naszym staraniom możemy obniżyć wysokość opłaty startowej za udział w spływie kajakowym „Liwiec 142”. Opłata startowa to teraz 50 zł za jedną osobę.

Obniżenie opłaty startowej dotyczy także Uczestników już zarejestrowanych.

W związku z powyższym zmianie ulega Regulamin Spływu Kajakowego „Liwiec 142”.

Spływ kajakowy Polków Daćbogi - Sowia Góra
2 lipca 2022r.

Powiat Węgrowski słynie z pięknych krajobrazów, licznych kompleksów wodnych i leśnych. To idealne miejsce do aktywnego spędzenia wolnego czasu. Dlatego zapisz się na spływ kajakowy i 2 lipca spotykajmy się na imprezie Liwiec 142!!!

Dlaczego Liwiec 142??? Rzeka Liwiec uważana za jedną z najpiękniejszych rzek polskiego niżu, w dolinie której zachowały się wysokie walory krajobrazowe, florystyczne i faunistyczne, liczy sobie 142 km długości.

Trasa spływu poprowadzi nas z Polkowa Daćbogów przez rzekę Liwiec do Sowiej Góry.

Po spływie kajakowym zapewniamy ognisko z pieczonymi kiełbaskami.

Zapisy prowadzimy do 29 czerwca 2022 r. Warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona!

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w spływie należy:

 • wypełnić ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny na stronie www.kajaki.powiatwegrowski.pl
 • wnieść opłatę startową 50 zł od osoby (cena obejmuje udostępnienie 1 miejsca w kajaku dwuosobowym z osprzętem /wiosło + kapok/, pakiet startowy, zabezpieczenie ratowników, transport z miejsca zbiórki do punktu startowego, ognisko z kiełbaskami przy muzyce).

Opłatę startową należy wnieść na konto:

Miejski Klub Sportowy Czarni Węgrów, ul. Powstańców 1, 07-100 Węgrów, rachunek bankowy w PBS w Węgrowie nr: 

96 9236 0008 0013 3476 2000 0010

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: Liwiec 142 i podanie imienia i nazwiska uczestnika/uczestników.

 

W przypadku chęci płynięcia jednym kajakiem z konkretnym uczestnikiem spływu, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres kajaki@powiatwegrowski.pl, podając imiona i nazwiska zespołu (obsady kajaku).

Przewidujemy udział 200 osób (100 kajaków), dla których sprzęt zapewni Organizator.

Organizatorem spływu kajakowego Liwiec 142 jest Starostwo Powiatowe w Węgrowie.

UWAGA! – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

 

Co zabrać na spływ kajakowy jednodniowy?

 • zestaw ubrań na zmianę – wygodnych i wykonanych z szybkoschnących materiałów,
 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • nakrycie głowy,
 • ręcznik,
 • nieprzemakalne buty z twardą podeszwą,
 • bluza polarowa (na wypadek zmiany pogody),
 • strój kąpielowy (na gorący dzień),
 • okulary przeciwsłoneczne,
 • krem przeciwsłoneczny z wysokim filtrem – woda przyciąga promienie słoneczne, więc bardzo łatwo o poparzenie skóry silnym słońcem,
 • rzeczy osobiste w wodoszczelnym etui,
 • prowiant na drogę: latem duża ilość wody lub innych napojów, na chłodniejszy dzień herbata w termosie, kanapki, owoce, ulubione przekąski,
 • repelent przeciw komarom – w szczególności jeśli spływ będzie się kończył wieczorem

REGULAMIN Spływu Kajakowego Liwiec 142

organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie
w dniu  2 lipca 2022 roku na rzece Liwiec

obowiązuje od dnia 23.06.2022r.

Cele spływu:

 1. Promocja walorów krajoznawczych i turystycznych Powiatu Węgrowskiego.
 2. Promocja aktywności fizycznej.
 3. Promocja turystyki kajakowej.

 

 1. Warunki uczestnictwa

 

 1. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w spływie jest zaakceptowanie przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym informacji o: zapoznaniu się z Regulaminem spływu, stanie zdrowia pozwalającym na udział w spływie, przyjęciu opieki i odpowiedzialności materialnej za powierzone przez organizatorów spływu mienie (sprzęt: kajaki, wiosła, kamizelki i inne).
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym Oświadczeniu, które składa do celów związanych z obsługą i realizacją spływu, którego Oświadczenie dotyczy.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w mediach promujących Starostwo Powiatowe w Węgrowie tj. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz w prasie lokalnej.
 4. Akceptując Regulamin, każdy z Uczestników oświadcza, iż jest świadom zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z taką formą turystyki, a tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu ewentualnych szkód na osobie lub mieniu, które nie zostały spowodowane z wyłącznej winy Organizatora. Zgłoszenie uczestnictwa i przystąpienie do spływu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 5. Udział w spływie mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią i prześlą formularz zgłoszeniowy oraz dokonają opłaty startowej.
 6. Koszt udziału w spływie ulega obniżeniu do kwoty 50 zł za jednego Uczestnika. Obniżenie opłaty startowej dotyczy także Uczestników, którzy do dnia 23.06.2022r. uiścili opłatę startową w wysokości poprzednio obowiązującej, tj. 90 zł; Uczestnikom tym zostanie zwrócona różnica w wysokości 40 zł.
 7. Każdy Uczestnik spływu ponosi koszt opłaty startowej, która wynosi 50 zł za jednego uczestnika. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości Uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z regulaminem, co stanowi warunek dopuszczenia do spływu.
 8. Wpłat należy dokonać na numer konta 96 9236 0008 0013 3476 2000 0010 (w tytule przelewu należy wpisać: Liwiec 142 oraz podać imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników).
 9. Wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności na spływie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem spływu.
 10. W przypadku chęci płynięcia jednym kajakiem z konkretnym Uczestnikiem spływu, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres kajaki@powiatwegrowski.pl, podając imiona i nazwiska zespołu (obsady kajaku).
 11. W spływie obowiązuje limit 100 zespołów (200 osób), przy czym o zakwalifikowaniu decyduje kolejność dokonywania opłat startowych. W momencie wyczerpania wskazanego wyżej limitu miejsc stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronach Organizatora. Opłaty startowe zaksięgowane po wyczerpaniu powyższego limitu zostaną zwrócone wpłacającym w ciągu 7 dniu od zakończenia spływu. Wpłacającym, którzy otrzymają zwrot opłat startowych w opisywanym trybie, nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia względem Organizatora.
 12. Minimalna liczba uczestników spływu wynosi 50 osób (25 kajaków).
 13. W spływie mogą brać udział: osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego na ich wyłączną odpowiedzialność. Osoba niepełnoletnia płynie w jednym kajaku z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 14. Jeden zespół (obsadę kajaku) stanowią dwie osoby dorosłe lub jedna dorosła i jedna małoletnia.
 15. Każdy Uczestnik winien być we własnym zakresie indywidualnie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak ubezpieczenia po stronie Uczestnika.
 16. Każdy uczestnik może wziąć udział w zabawie na wyłonienie najmłodszego i najstarszego uczestnika spływu w kategorii kobiet i mężczyzn. Uczestnik, który chce wziąć udział w zabawie zobowiązany jest podać w formularzu zgłoszeniowym swoją datę urodzenia.
 1. Obowiązki Uczestnika

 

 1. Uczestnicy spływu zobowiązani są do:
 2. Przestrzegania Regulaminu oraz obowiązku podporządkowania się wszystkim zarządzeniom i poleceniom organizatora,
 3. Przestrzegania przepisów: prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony środowiska, przepisów w zakresie przeciwpożarowym.
 4. Przestrzegania przepisu o obowiązku przebywania na wodzie w kajaku w prawidłowo założonym i zapiętym sprzęcie ratunkowym (kamizelka asekuracyjna, kapok) podczas udziału w spływie w czasie całego okresu pożyczenia (najmu) sprzętu. Przepis ten dotyczy również okresu czasu i czynności wykonywanych podczas wchodzenia lub wychodzenia, wsiadania lub wychodzenia z kajaku.
 5. Przestrzegania zasad zachowania na wodzie i pływania w kajaku, lub innym sprzęcie pływającym na wodzie, a w szczególności:
 • nie pozostawiania sprzętu (kajaków) bez opieki;
 • zajmowania jedynie bezpiecznego, dopuszczalnego miejsca w kajaku i przyjmowanie właściwego położenia ciała podczas pobytu w nim, a w szczególności:
 • NIE WOLNO PŁYNĄĆ SIEDZAC NA BURTACH LUB NA WIERZCHU KAJAKA.
 • NIE WOLNO PŁYNĄĆ STOJĄC.
 • NIE WOLNO STAWAĆ W KAJAKU BEZ NIEZBĘDNEJ, LOGICZNIE UMOTYWOWANEJ KONIECZNOŚCI.
 1. Zdania sprzętu pływającego (kajaków, kamizelek asekuracyjnych, kapoków i wioseł i innych) w stanie nie uszkodzonym i czystym.
 2. Udzielania pomocy uczestnikom na trasie spływu w razie potrzeby.
 3. Niezanieczyszczania trasy spływu.
 4. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA WODZIE I PODCZAS CAŁEGO OKRESU TRWANIA SPŁYWU. Uczestnicy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wypuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem ze spływu.
 5. Niespożywania środków i materiałów odurzających oraz o działaniu zmieniającym świadomość (narkotykopodobnym) w odpowiednim okresie poprzedzającym spływ lub podczas spływu. Uczestnicy, którzy według oceny organizatorów znajdują się w stanie odurzenia, euforii lub innym wskazującym na zachwianie zdolności zachowań odpowiedzialnych oraz właściwej oceny sytuacji, nie będą wypuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem ze spływu. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków odurzających, tak zwanych dopalaczy, oraz innych substancji modyfikujących, nawet krótkotrwale, świadomość człowieka na wodzie.
 6. Depozyty ubraniowe Uczestnicy organizują we własnym zakresie. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 7. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przez Uczestnika przed zamoczeniem i utonięciem.
 8. Uczestnik odpowiada na zasadach prawa powszechnie obowiązującego za szkody wyrządzone przez siebie lub osoby niepełnoletnie będące pod jego opieką w okresie trwania spływu, w szczególności Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy lub osób pozostających pod jego opieką, innym osobom lub w mieniu innych osób.
 • Obowiązki Organizatora

 

 1. Organizator zapewnia odpowiedni sprzęt pływający (kajaki) oraz kamizelki asekuracyjne (ratunkowe) dla każdego Uczestnika spływu.
 2. Organizator dostarcza na miejsce rozpoczęcia spływu sprzęt pływający i ratunkowy.
 3. Organizator zapewnia zabezpieczenie ratunkowe podczas spływu – ratowników z uprawnieniami.
 4. Organizator, jeżeli jest na miejscu wypadku podczas spływu, zapewnia uczestnikom spływu niezbędną pomoc przedmedyczną.
 5. Jeżeli Organizatora nie ma na miejscu wypadku, który wydarzył się podczas spływu, wówczas po otrzymaniu informacji o zdarzeniu podejmuje z niezbędną starannością wszelkie możliwe czynności by udzielić pomocy przedmedycznej w możliwie najkrótszym czasie.
 6. Organizator zapewnia dla każdego Uczestnika po jednym zestawie grillowym (kiełbaska, pieczywo, ketchup).
 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek straty materialne lub moralne poniesione przez uczestników spływu i wyrządzone przez nich osobom trzecim.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Uczestnika, który nie będzie przestrzegał warunków niniejszego regulaminu spływu.
 3. Osoby, które nie będą przestrzegać Regulaminu lub norm współżycia społecznego, mogą być pozbawione udziału w spływie. Decyzje podejmuje Organizator lub osoby przez niego upoważnione. Osobom pozbawionym udziału w spływie nie przysługuje zwrot poniesionych przez nie kosztów ze względu na pozbawienie udziału w spływie.
 4. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania spływu w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
 6. W przypadku odwołania przez Organizatora spływu z powodu określonego w pkt IV.4 Uczestnikom zostanie zwrócona opłata startowa.
 7. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Organizator.
Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w spływie kajakowym Liwiec 142
ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Węgrowie TERMIN SPŁYWU: 2 lipca 2022 r. TRASA SPŁYWU: Polków Daćbogi -Sowia Góra
Podaj datę urodzenia jeżeli chcesz wziąć udział w zabawie na najstarszego i najmłodszego uczestnika spływu.
* Dane obowiązkowe
* Dane obowiązkowe

Masz pytania?
napisz do nas
promocja@powiatwegrowski.pl